NIVELI I

NIVELI I

MOTIVIMI DHE INTELIGJENACA EMOCIONALE – METAFORA DHE STORY TELLING Në këtë modul do të keni mundësi të trajnoheni mbi psikologjinë e motivimit, qënieve njerëzore si dhe çfarë i nxit ata të punojnë fort që të arrijnë qëllimet e tyre në jetë. Do të keni mundësinë që të...